Epipactis atrorubens (L'Épipactis pourpre noirâtre)

 

Présentation

Auteur(s) (G.F. Hoffmann) Besser 1809 F0310Atrorubens Porcieu 38 JBY 170713 03 Porcieu (Isère), 17 juillet 2013
Étymologie Du latin ater, noir et ruber, rouge, allusion à la couleur des fleurs.
Description - Plante robuste, de taille moyenne à grande (30 à 60 cm).
- Tige assez raide, violet grisâtre, très pubescente.
- Feuilles assez nombreuses, lancéolées, souvent pliées ou canaliculées, rarement ovales, vert sombre lavé de violet sur les bords, plutôt réunies à la base de la tige .
- Inflorescence dense et longue, de 20 à 40 fleurs moyennes à petites, souvent très colorées en rouge soutenu (rarement jaunâtre), avec épichile « crépu », allogames.
Présence en Rhône-Alpes Ain, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Absente à l’ouest de l’axe Saône/Rhône, cependant, il existe quelques localisations anciennes non retrouvées en Ardèche, et dans le Rhône.
Écologie Éboulis calcaire, à mi-ombre ou ensoleillé, jusqu'à 2300 m d'altitude, avec optimum entre 500 et 1700 m, sur sols basiques ou légèrement acides. Parfois en situation ombragée et très humide.
Floraison Fin juin à mi-juillet, jusqu’à mi-août en altitude. Hybrides observés en Rhône-Alpes avec :
Observations Espèce assez répandue à l'est de la région. - E. distans (Savoie)
- E. helleborine (Ain, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie)
- E. leptochila> (Ain)
- E. leptochila var. neglecta(Ain)
- E. muelleri (Ain)
- E. palustris (Drôme)
- E. rhodanensis (Isère)
- E. tremolsii (Drôme)
Protection - Aucune en Rhône-Alpes.
- Cotation UICN : Préoccupation mineure (LC).
Taxon(s) proche(s) Aucun en Rhône-Alpes. Espèce assez facile à identifier par la couleur des fleurs et l’épichile crépu.

Photos


Cartes régionales

Carte avec distinction des nouvelles mailles découvertes en 2015

Cartes avec représentation du nombre de stations par maille