Epipactis atrorubens (L'Épipactis pourpre noirâtre)

 

Présentation

Auteur(s) (G.F. Hoffmann) Besser 1809 F0310Atrorubens Porcieu 38 JBY 170713 03 Porcieu (Isère), 17 juillet 2013
Étymologie Du latin ater, noir et ruber, rouge, allusion à la couleur des fleurs.
Description - Plante robuste, de taille moyenne à grande (30 à 60 cm).
- Tige assez raide, violet grisâtre, très pubescente.
- Feuilles assez nombreuses, lancéolées, souvent pliées ou canaliculées, rarement ovales, vert sombre lavé de violet sur les bords, plutôt réunies à la base de la tige .
- Inflorescence dense et longue, de 20 à 40 fleurs moyennes à petites, souvent très colorées en rouge soutenu (rarement jaunâtre), avec épichile « crépu », allogames.
Présence en Rhône-Alpes Ain, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Absente à l’ouest de l’axe Saône/Rhône, cependant, il existe quelques localisations anciennes non retrouvées en Ardèche, et dans le Rhône.
Écologie Éboulis calcaire, à mi-ombre ou ensoleillé, jusqu'à 2300 m d'altitude, avec optimum entre 500 et 1700 m, sur sols basiques ou légèrement acides. Parfois en situation ombragée et très humide.
Floraison Fin juin à mi-juillet, jusqu’à mi-août en altitude. Hybrides observés en Rhône-Alpes avec :
Observations Espèce assez répandue à l'est de la région. - E. distans (Savoie)
- E. helleborine (Ain, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie)
- E. leptochila> (Ain)
- E. leptochila var. neglecta(Ain)
- E. muelleri (Ain)
- E. palustris (Drôme)
- E. rhodanensis (Isère)
- E. tremolsii (Drôme)
Protection - Aucune en Rhône-Alpes.
- Cotation UICN : Préoccupation mineure (LC).
Taxon(s) proche(s) Aucun en Rhône-Alpes. Espèce assez facile à identifier par la couleur des fleurs et l’épichile crépu.

Photos

Cartes régionales

Carte avec distinction des nouvelles mailles découvertes en 2015

Cartes avec représentation du nombre de stations par maille

Cartes départementales

Cartes de répartition départementales par communes  avec représentation colorée du nombre d'observations par commune depuis 1998 et en gris des communes restées sans observations depuis 1998